CK World Travel

Novinky

Kniežatá Tmy

Deň svätého Mikuláša 6. decembra je tiež úvodom pre tradičné prehliadky Krampus ...

celý článok

Vyhľadávanie

Partneri

Všeobecné obchodné podmienky  

I. Účastníci zmluvného vzťahu
Účastníci zmluvného vzťahu:

a) Obstarávateľ - L&M INVESTMENT a.s., divízia L&M SKI TRAVEL , Trnavská 63A, 900 27 Bernolákovo, ďalej L&M SKI TRAVEL

b) Objednávateľ - záujemca o obstaranie pobytu alebo služieb, spôsobilý na právne úkony


II. Vznik zmluvného vzťahu
Zmluvný vzťah medzi L&M SKI TRAVEL a objednávateľom (zákazník - fyzická alebo právnická osoba) vzniká uzatvorením objednávky o pobyte, prijatím objednávateľom podpísanej záväznej prihlášky na pobyt a jej potvrdením zo strany L&M SKI TRAVEL. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených na objednávke ručí objednávateľ ako aj za plnenie svojich vlastných záväzkov. Potvrdením objednávky o pobyte sa L&M SKI TRAVEL objednávateľovi zaväzuje zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami.


III. Objednávanie pobytu
Obsadenosť objektu si treba overiť vždy telefonicky alebo e-mailom v L&M SKI TRAVEL. Pobyt si objednávateľ môže objednať osobne v L&M SKI TRAVEL, telefonicky, e-mailom alebo cez internet. L&M SKI TRAVEL zašle cestovnú objednávku na pobyt , kde je uvedená cena pobytu a všetky informácie nevyhnutné na pobyt. Objednávateľ uvedie úplné a správne údaje v cestovnej objednávke a zašle (doručí) do L&M SKI TRAVEL. Objednávateľ je povinný na cestovnej objednávke uviesť svoj kontaktný telefón, e-mail, presnú adresu, kde ho L&M SKI TRAVEL bude môcť zastihnúť alebo kontaktovať. Zároveň je zodpovedný za správnosť všetkých údajov uvedených v jeho cestovnej objednávke. Cudzí štátni príslušníci sa musia vopred informovať na vízovú povinnosť v zastupiteľských krajinách, kam cestujú.

IV. Cena a spôsob úhrady

Úhrada ceny pobytu:
- objednávateľ je povinný uhradiť preddavok vo výške 60% z celkovej ceny objednaných služieb do 2 dní po objednaní pobytu, ak nebolo dohodnuté inak.


- najneskôr 30 dní pred začiatkom pobytu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny dosiaľ objednaných služieb.


- v prípade objednania služieb v lehote kratšej ako 30 dní pred začiatkom pobytu je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny objednaných služieb, ak nebolo dohodnuté inak.


- po vyplatení celkovej ceny pobytu dostáva objednávateľ Ubytovací preukaz - Voucher a pokyny na pobyt. V ubytovacom preukaze je uvedená adresa objektu, kontakt na majiteľa, recepciu zariadenia, alebo na kontaktnú osobu, termín a počet objednaných kapacít. Objednávateľ nesmie svojvoľne prekročiť objednané kapacity. Ak dôjde k ich prekročeniu pri nastúpení, alebo počas pobytu, je majiteľ alebo personál objektu oprávnený odstúpiť od objednávky a objednávateľa neubytovať, alebo odubytovať. Údaje uvedené na ubytovacom preukaze sú záväzné a meniť ich možno iba po dohode s L&M SKI TRAVEL.

 

Spôsob úhrady:

Záloha alebo celková suma sa uhrádza najneskôr 2 dni po objednávaní pobytu:


- v hotovosti v L&M SKI TRAVEL,
- bankovým prevodom: Slovenská sporiteľňa, a.s. na číslo účtu: 0632910192 / 0900 , variabilný symbol: je uvedený na objednávke na zájazd(pobyt), alebo na vyžiadanie oznámime v L&M SKI TRAVEL.
- poštovou poukážkou typu H nasledovne, na našu adresu: L&M INVESTMENT a.s.,Trnavská 63A, 900 27 Bernolákovo, do správy pre prijímateľa uveďte termín nástupu na pobyt a kód ubytovacieho zariadenia. Poštovú poukážku zašlite L&M SKI TRAVEL spolu s cestovnou objednávkou na pobyt na adresu prevádzky objednávateľa.

 

V. Objednávateľ

Objednávateľ má právo:
- na komplex potrebných informácii pre rozhodnutie uzatvoriť cestovnú objednávku,
- byť informovaný o zmenách termínov, rozsahov služieb a cenách pobytu, prípadne zrušení pobytu
- vyžadovať riadne a kvalitné poskytnutie služieb spolu s dodatočnými informáciami k službám,
- reklamovať prípadné nedostatky ihneď na mieste prostredníctvom majiteľa alebo personálu objektu a žiadať ich o nápravu. Ak nie je možné nedostatky ihneď odstrániť, vyžiadať si písomné stanovisko majiteľa alebo personálu objektu . Pri reklamácii je potrebné vychádzať iba z ponuky, ktorú obdržal klient od L&M SKI TRAVEL k objednávke pobytu. Ďalej má objednávateľ právo:
- kedykoľvek pred začatím zájazdu, odstúpiť od objednávky za predpokladu dodržania stornovacích podmienok,
- písomne oznámiť zmenu v osobe účastníka, nová osoba musí potvrdiť, že súhlasí s cestovnou objednávkou,
- na odstúpenie od objednávky a vrátenie náhrady bez stornopoplatkov iba v prípadoch:
- zrušenia pobytu L&M SKI TRAVEL,
- závažných zmien v programe (za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena ubytovania, ak je náhrada ubytovania rovnaká, alebo vyššej
kategórie).

 

Objednávateľ má povinnosti:
- nahlásiť spolucestujúce deti aj v prípade, že nehradia náklady za pobyt a dopravu (to isté platí aj pre domáce zviera),
- deti do 18 rokov môžu cestovať iba v doprovode dospelých osôb, ktoré za ne zodpovedajú, alebo s písomným súhlasom dospelej osoby,
- skontrolovať, či všetky zaplatené služby má uvedené na doklade o účasti,
- nahlásiť zmenu počtu cestujúcich, s tým, že keď počet cestujúcich uvedených na cestovnej objednávke bude nižší, objednávateľovi sú v tomto prípade účtované za týchto cestujúcich storno poplatky podľa bodu 7 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
- zaplatiť v L&M SKI TRAVEL dohodnutú cenu,
- zabezpečiť si dôkladne cestovné doklady,
- riadiť sa informačnými materiálmi, ktoré upresňujú podmienky zájazdu a dbať na pokyny zástupcu L&M SKI TRAVEL,
- poskytnúť L&M SKI TRAVEL spoluprácu, ktorá je potrebná k zaisteniu služieb a vo veci príp. zmien, riešenia reklamácií,
- v prípade zrušenia účasti na pobyte uhradiť storno poplatky.
- podľa platného Zákona Rakúskej republiky o pobytovej taxe je klient povinný zaplatiť pobytovú taxu buď: v mieste poskytnutých ubytovacích služieb, majiteľovi (prevádzkovateľovi) alebo personálu zariadenia, alebo priamo L&M SKI TRAVEL, ktorá výšku pobytovej taxy uvedie v objednávke pobytu a objednávateľ ju uhradí spolu s ďalšími službami v zmysle bodu 4 týchto Všeobecných podmienok. Konkrétna výška pobytovej taxy závisí od miesta v Rakúskej republike a termínu pobytu. V cenovej kalkulácii rezervácie bude uvedená výška pobytovej taxy.

 

VI. Obstarávateľ

L&M SKI TRAVEL je povinná:
- odovzdať objednávateľovi súčasne s objednávkou o pobyte aj doklady určené objednávateľovi podľa bodu 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok
- pred uzavretím objednávky o pobyte presne, jasne, pravdivo, úplne a riadne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu pobytu. V prípade, že bude nutné zmeniť miesto ubytovania, typ ubytovania, cenu zájazdu(pobytu), program či presunúť dobu konania pobytu, inak ako je uvedené záväznej prihláške , ubytovanie sa uskutoční v inom ubytovacom zariadení tej istej kategórie. V prípade, že L&M SKI TRAVEL zaistí ako náhradné ubytovanie takej istej alebo vyššej kategórie, sú ostatné nároky voči L&M SKI TRAVEL vylúčené.
Ak nastanú okolnosti brániace poskytnúť služby účastníkom podľa vopred dohodnutých podmienok, L&M SKI TRAVEL si vyhradzuje právo zmeniť program alebo cenu zájazdu(pobytu), presunúť dobu konania zájazdu(pobytu), zmeniť ubytovacie zariadenie alebo zájazd(pobyt) zrušiť. V prípade zmeny ubytovacieho zariadenia musí náhradné ubytovanie spĺňať podobný štandard. Tieto zmeny je L&M SKI TRAVEL povinná bezodkladne oznámiť objednávateľovi najneskôr do 7 dní pred začatím zájazdu(pobytu).
L&M SKI TRAVEL má právo zrušiť pobyt, ak do 10 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu(pobytu) alebo v iných prípadoch, ak jeho uskutočnenie je pre L&M SKI TRAVEL ekonomicky neúnosné. Minimálny počet účastníkov zájazdu pri individuálnych pobytoch nie je stanovený. Minimálny počet účastníkov pobytu je stanovený v % obsadenosti každého zájazdu(pobytu) na 80% z celkových objednaných účastníkov na ten ktorý zájazd(pobyt).

 

VII. Zmluvné pokuty

Objednávateľ má právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:
- bez udania dôvodu
- ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od objednávky porušenie povinností L&M SKI TRAVEL, alebo ak nedôjde k uzavretiu novej objednávky, je L&M SKI TRAVEL povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu(pobytu) podľa zrušenej objednávky, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť L&M SKI TRAVEL zmluvné pokuty. Právo objednávateľa na vzniknuté škody týmto nie je dotknuté.
- ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od objednávky porušenie povinností L&M SKI TRAVEL, ktoré sú určené objednávkou, alebo ak L&M SKI TRAVEL odstúpi od objednávky z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť L&M SKI TRAVEL zmluvné pokuty - storno poplatky. Výška storno poplatkov je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd(pobyt) alebo čerpanie služieb nasledovne:


Manipulačný poplatok 15 €/ 451,89,-Sk / na osobu sa účtuje po zaradení do príslušného zájazdu(pobytu).
Viac ako 45 dní pred nástupom na zájazd, pobyt 30 % ceny zájazdu, pobytu.
45 - 31 dní pred nástupom na zájazd, pobyt 40 % ceny zájazdu,pobytu.
30 - 22 dní pred nástupom na zájazd, pobyt 60 % ceny zájazdu,pobytu.
21 - 15 dní pred nástupom na zájazd, pobyt 80 % ceny zájazdu,pobytu.
14 - 8 dní pred nástupom na zájazd, pobyt 90 % ceny zájazdu,pobytu.
7 - a menej pred nástupom na zájazd, pobyt 100 % ceny zájazdu, pobytu.
Zájazd možno stornovať iba písomnou formou a počet dní určujúcich výšku storna sa počíta odo dňa doručenia storna do L&M SKI TRAVEL.

 

VIII. Reklamácie a zodpovednosť za škody

V prípade , že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v objednávke o zájazde(pobyte), vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. Zákazník je povinný uplatniť si právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu L&M SKI TRAVEL, tak aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Zástupca L&M SKI TRAVEL je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v rámci svojej kompetencie.
Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť v L&M SKI TRAVEL bezodkladne písomnou formou alebo osobne na adrese: L&M INVESTMENT a.s., Trnavská 63A, 900 27 Bernolákovo, najneskôr však do jedného mesiaca od skončenia zájazdu(pobytu), alebo v prípade, že sa zájazd(pobyt)neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa objednávky, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je L&M SKI TRAVEL povinná odpovedať písomnou formou, a to do 30 dní od obdržania reklamácie. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe L&M SKI TRAVEL alebo okolnosti na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a zabezpečené služby v L&M SKI TRAVEL, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb. Nakoľko každé ubytovacie zariadenie má niekoľko typov; izieb a apartmánov , ktoré sa môžu líšiť veľkosťou, vybavením, výhľadom atď., a nie je možné v ponuke L&M SKI TRAVEL predstaviť všetky typy ubytovania, označujeme všetky fotografie izieb a apartmánov v našej ponuke ako orientačné. Fotografie nemusia presne odpovedať tomu, ako budú vyzerať izby, apartmány, kde bude objednávateľ ubytovaný a nemôže to byť predmetom reklamácie. L&M SKI TRAVEL nezodpovedá za prípadné meškanie dopravných prostriedkov a upozorňuje na možnosť jeho vzniku z dôvodov zhoršenia prejazdnosti ciest a hraničných prechodov, z dôvodu nepriaznivého počasia, prip. z technických a prevádzkových dôvodov. V prípade meškania dopravného prostriedku nevzniká zákazníkovi právo na odstúpenie od objednávky.
L&M SKI TRAVEL nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená zákazníkom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu(pobytu), alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
Objednávateľ je zodpovedný za to, že po ukončení zájazdu(pobytu) odovzdá ubytovacie zariadenie bez poškodenia. Ubytovateľ má právo na začiatku pobytu vybrať kauciu, ktorá bude po skončení pobytu vrátená v plnej výške, ak nedôjde k poškodeniu objektu. O nutnosti a výške kaucie je záujemca povinný informovať sa v L&M SKI TRAVEL.
V niektorých objektoch je možné doniesť domáce zviera (psa, mačku). Informujte sa o tom vopred v L&M SKI TRAVEL.

 

IX. Ostatné podmienky

Objednávateľ potvrdzuje svojím podpisom: objednávku o zájazde(pobyte), že sú mu Všeobecné podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma. Objednávateľ potvrdzuje podpisom objednávky o zájazde(pobyte)svoj súhlas s tým, aby L&M SKI TRAVEL spracovávala jeho osobné údaje vrátane rodného čísla za účelom ponúkania služieb poskytovaných a sprostredkovaných L&M SKI TRAVEL a pre akvizičnú činnosť. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto objednávky udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v objednávke zájazdu(pobytu). Poskytované údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom L&M INVESTMENT a.s. a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečené L&M SKI TRAVEL ponúkať a poskytovať. K ubytovaniu zabezpečuje parkovanie majiteľ alebo prevádzkovateľ objektu a to tak, že vždy je k dispozícií 1 parkovacie miesto pre 4 osoby.
Ak pri nástupe alebo počas pobytu vznikne akýkoľvek problém, rieši sa na mieste po vzájomnej dohode s ubytovateľom alebo prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia, alebo volajte do L&M SKI TRAVEL na tel.čísle +421 905 80 10 10. Všetky ostatné neobsiahnuté podmienky sa riadia ustanoveniami zákona 281/2001 Zb. z.

 

                                                         X. Ochrana osobných údajov - GDPR                             

Od 25.05.2018 platí nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov (GDPR). 

 Spoločnosť L&M INVESTMENT a.s. a jej divízia LM SKI TRAVEL uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Zhromažďovanie osobných údajov.
Aby sme vedeli  pripraviť pre Vás naše ponuký a naplniť tým Vaše priania a potreby a následne ich aj korektne plniť, potrebujeme od Vás v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje. Zozbierané údaje sú následne použité na podporu zákazníckeho vzťahu medzi Vami a spoločnosťou L&M INVESTMENT a.s. .  Základným predpokladom na získanie akýchkoľvek informácií je Vaše vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
Údaje zbierame od svojich klientov viacerými spôsobmi - pri registrácii alebo pri objednávke. Ide hlavne o meno a priezvisko zákazníka, fakturačnú a dodaciu adresa, telefónny a e-mailový kontakt. Pri každom kroku sa spoločnosť L&M INVESTMENT a.s. riadi platnou legislatívou a všeobecnými obchodnými podmienkami. Osobné údaje sú v prvom rade využívané na elektronické vybavenie objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovanie platieb a s tým súvisiacu komunikáciu s Vami. Ďalej na marketingové účely L&M INVESTMENT a.s.  a k tvorbe rozličných štatistík, ktoré sú však využívané len na interné účely. Spoločnosť L&M INVESTMENT a.s. sa zároveň zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú vydané tretím stranám s výnimkou subdodávateľov a sprostredkovateľov, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zrealizovanie objednávky a jej dodávky, s čím vyjadruje klient súhlas po podpise prihlášky na pobyt / zmluvy o obstaraní zájazdu. 

Zmena, aktualizácia alebo odstránenie svojich osobných údajov z databázy.
Zákazníci môžu svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu sídla spoločnosti alebo písomne na e-mail:  imskitravel@lmskitravel.sk  . Zároveň, na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a spoločnosť L&M INVESTMENT a.s.  ich nebude ďalej spracovávať. Ak si neželáte naďalej dostávať newsletter od našej divízie LM SKI TRAVEL, cez stránku www.slovenskyladovec.sk , odber noviniek môžete zrušiť kliknutím na „odhlásenie” v dolnej časti newslettra. Spoločnosť L&M INVESTMENT a.s.  si za prevedenú akciu neúčtuje žiadny poplatok.

Informacie o cookies a ich využitie.
Cookie je malý textový súbor, ktorý sa prenáša z webovej stránky a uloží sa vo Vašom počítači alebo vo Vašom mobilnom zariadení. Spoločnosť L&M INVESTMENT a.s.  používa cookie súbory (tzv. cookies) s cieľom zlepšiť a zjednodušiť Vašu návštevu na stránke www.slovenskyladovec.sk . Nepoužívame ich na uloženie Vašich osobných informácií a ani ich neposkytujeme tretím stranám.
Na základe cookies získavame údaje ako je celkový počet zákazníkov a taktiež sa informujeme, či ste už našu stránku navštívili. Takto vieme, aký tovar na internete nakupujete a môžeme Vám ponúknuť produkt, ktorý hľadáte s akciovou cenou napr. prostredníctvom newsletteru.
Súbory cookies môžete odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať. Pokyny, ako to urobiť nájdete v sekcii „Pomocník“ Vášho webového prehliadača.
Klient spoločnosti L&M INVESTMENT a.s. a jeho divízie CK LM SKI TRAVEL,vyjadruje súhlas po podpise prihlášky na pobyt / zmluvy o obstaraní zájazdu so zhromaždovaním osobných údajov, prípadne sa riadi inštrukciami vyššie v článkoch Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022 SlovenskyLadovec.sk