CK World Travel

Novinky

Bad Kleinkirchheim - Zimný špeciál

Hotel Kirchheimerhof 4* Lyžovanie za najlepšiu cenu pre rodiny - detský ski...

celý článok

Predvianočná ponuka v Heiligenblut - Grossglockner

1/ Výhodné Balíčky: 3 noci a 3 dňový ski pass v GrossglocknerAkcia je platná od ...

celý článok

Ischgl -Januárová ponuka

Ischgl - najlepšie lyžiarske stredisko 2018 -  vyhlásené lyžiarskym portálom &qu...

celý článok

Pitztal - sezóna 2018 / 2019

Otvorenie sezóny Pitztal Glacier - 15.09.2018 - 05.05.2019Hochzeiger ski area - ...

celý článok

Zima v Ischgl

Ischgl  - Samnaun /Lech - St.Anton  Termín: 16.2. - 23.2.2019 1/ Landhaus /...

celý článok

Kniežatá Tmy

Deň svätého Mikuláša 6. decembra je tiež úvodom pre tradičné prehliadky Krampus ...

celý článok

Stubai - Jarné prázdniny

Termín:  24.2. - 2.3.2019 1/ Penzion am Rain / Neustift ( 15km od nástupnej stan...

celý článok

PITZTAL: cafeteria nad 3.440 m/n/m

Najvyššie položená kaviareň v Rakúsku.  Do cafetérie vo výške 3.440 m / n /m  sa...

celý článok

Komplexný kúpeľný pobyt light

Kúpeľný pobyt s najväčším počtom procedúr za týždeň  Relax...

celý článok

Pitztal summer card

Od 7. júna 2019 do 13. októbra 2019 Vyskúšajte si každý deň vstup na atrakcie v ...

celý článok

STUBAI : Nová lanovka

3S lanovka Eisgrat zaručuje kratšie čakacie doby, modernú techniku a dodatočný k...

celý článok

Vyhľadávanie

Partneri

Všeobecné obchodné podmienky  

I. Účastníci zmluvného vzťahu
Účastníci zmluvného vzťahu:

a) Obstarávateľ - L&M INVESTMENT a.s., divízia L&M SKI TRAVEL , Trnavská 63A, 900 27 Bernolákovo, ďalej L&M SKI TRAVEL

b) Objednávateľ - záujemca o obstaranie pobytu alebo služieb, spôsobilý na právne úkony


II. Vznik zmluvného vzťahu
Zmluvný vzťah medzi L&M SKI TRAVEL a objednávateľom (zákazník - fyzická alebo právnická osoba) vzniká uzatvorením objednávky o pobyte, prijatím objednávateľom podpísanej záväznej prihlášky na pobyt a jej potvrdením zo strany L&M SKI TRAVEL. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených na objednávke ručí objednávateľ ako aj za plnenie svojich vlastných záväzkov. Potvrdením objednávky o pobyte sa L&M SKI TRAVEL objednávateľovi zaväzuje zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami.


III. Objednávanie pobytu
Obsadenosť objektu si treba overiť vždy telefonicky alebo e-mailom v L&M SKI TRAVEL. Pobyt si objednávateľ môže objednať osobne v L&M SKI TRAVEL, telefonicky, e-mailom alebo cez internet. L&M SKI TRAVEL zašle cestovnú objednávku na pobyt , kde je uvedená cena pobytu a všetky informácie nevyhnutné na pobyt. Objednávateľ uvedie úplné a správne údaje v cestovnej objednávke a zašle (doručí) do L&M SKI TRAVEL. Objednávateľ je povinný na cestovnej objednávke uviesť svoj kontaktný telefón, e-mail, presnú adresu, kde ho L&M SKI TRAVEL bude môcť zastihnúť alebo kontaktovať. Zároveň je zodpovedný za správnosť všetkých údajov uvedených v jeho cestovnej objednávke. Cudzí štátni príslušníci sa musia vopred informovať na vízovú povinnosť v zastupiteľských krajinách, kam cestujú.

IV. Cena a spôsob úhrady

Úhrada ceny pobytu:
- objednávateľ je povinný uhradiť preddavok vo výške 60% z celkovej ceny objednaných služieb do 2 dní po objednaní pobytu, ak nebolo dohodnuté inak.


- najneskôr 30 dní pred začiatkom pobytu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny dosiaľ objednaných služieb.


- v prípade objednania služieb v lehote kratšej ako 30 dní pred začiatkom pobytu je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny objednaných služieb, ak nebolo dohodnuté inak.


- po vyplatení celkovej ceny pobytu dostáva objednávateľ Ubytovací preukaz - Voucher a pokyny na pobyt. V ubytovacom preukaze je uvedená adresa objektu, kontakt na majiteľa, recepciu zariadenia, alebo na kontaktnú osobu, termín a počet objednaných kapacít. Objednávateľ nesmie svojvoľne prekročiť objednané kapacity. Ak dôjde k ich prekročeniu pri nastúpení, alebo počas pobytu, je majiteľ alebo personál objektu oprávnený odstúpiť od objednávky a objednávateľa neubytovať, alebo odubytovať. Údaje uvedené na ubytovacom preukaze sú záväzné a meniť ich možno iba po dohode s L&M SKI TRAVEL.

 

Spôsob úhrady:

Záloha alebo celková suma sa uhrádza najneskôr 2 dni po objednávaní pobytu:


- v hotovosti v L&M SKI TRAVEL,
- bankovým prevodom: Slovenská sporiteľňa, a.s. na číslo účtu: 0632910192 / 0900 , variabilný symbol: je uvedený na objednávke na zájazd(pobyt), alebo na vyžiadanie oznámime v L&M SKI TRAVEL.
- poštovou poukážkou typu H nasledovne, na našu adresu: L&M INVESTMENT a.s.,Trnavská 63A, 900 27 Bernolákovo, do správy pre prijímateľa uveďte termín nástupu na pobyt a kód ubytovacieho zariadenia. Poštovú poukážku zašlite L&M SKI TRAVEL spolu s cestovnou objednávkou na pobyt na adresu prevádzky objednávateľa.

 

V. Objednávateľ

Objednávateľ má právo:
- na komplex potrebných informácii pre rozhodnutie uzatvoriť cestovnú objednávku,
- byť informovaný o zmenách termínov, rozsahov služieb a cenách pobytu, prípadne zrušení pobytu
- vyžadovať riadne a kvalitné poskytnutie služieb spolu s dodatočnými informáciami k službám,
- reklamovať prípadné nedostatky ihneď na mieste prostredníctvom majiteľa alebo personálu objektu a žiadať ich o nápravu. Ak nie je možné nedostatky ihneď odstrániť, vyžiadať si písomné stanovisko majiteľa alebo personálu objektu . Pri reklamácii je potrebné vychádzať iba z ponuky, ktorú obdržal klient od L&M SKI TRAVEL k objednávke pobytu. Ďalej má objednávateľ právo:
- kedykoľvek pred začatím zájazdu, odstúpiť od objednávky za predpokladu dodržania stornovacích podmienok,
- písomne oznámiť zmenu v osobe účastníka, nová osoba musí potvrdiť, že súhlasí s cestovnou objednávkou,
- na odstúpenie od objednávky a vrátenie náhrady bez stornopoplatkov iba v prípadoch:
- zrušenia pobytu L&M SKI TRAVEL,
- závažných zmien v programe (za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena ubytovania, ak je náhrada ubytovania rovnaká, alebo vyššej
kategórie).

 

Objednávateľ má povinnosti:
- nahlásiť spolucestujúce deti aj v prípade, že nehradia náklady za pobyt a dopravu (to isté platí aj pre domáce zviera),
- deti do 18 rokov môžu cestovať iba v doprovode dospelých osôb, ktoré za ne zodpovedajú, alebo s písomným súhlasom dospelej osoby,
- skontrolovať, či všetky zaplatené služby má uvedené na doklade o účasti,
- nahlásiť zmenu počtu cestujúcich, s tým, že keď počet cestujúcich uvedených na cestovnej objednávke bude nižší, objednávateľovi sú v tomto prípade účtované za týchto cestujúcich storno poplatky podľa bodu 7 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
- zaplatiť v L&M SKI TRAVEL dohodnutú cenu,
- zabezpečiť si dôkladne cestovné doklady,
- riadiť sa informačnými materiálmi, ktoré upresňujú podmienky zájazdu a dbať na pokyny zástupcu L&M SKI TRAVEL,
- poskytnúť L&M SKI TRAVEL spoluprácu, ktorá je potrebná k zaisteniu služieb a vo veci príp. zmien, riešenia reklamácií,
- v prípade zrušenia účasti na pobyte uhradiť storno poplatky.
- podľa platného Zákona Rakúskej republiky o pobytovej taxe je klient povinný zaplatiť pobytovú taxu buď: v mieste poskytnutých ubytovacích služieb, majiteľovi (prevádzkovateľovi) alebo personálu zariadenia, alebo priamo L&M SKI TRAVEL, ktorá výšku pobytovej taxy uvedie v objednávke pobytu a objednávateľ ju uhradí spolu s ďalšími službami v zmysle bodu 4 týchto Všeobecných podmienok. Konkrétna výška pobytovej taxy závisí od miesta v Rakúskej republike a termínu pobytu. V cenovej kalkulácii rezervácie bude uvedená výška pobytovej taxy.

 

VI. Obstarávateľ

L&M SKI TRAVEL je povinná:
- odovzdať objednávateľovi súčasne s objednávkou o pobyte aj doklady určené objednávateľovi podľa bodu 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok
- pred uzavretím objednávky o pobyte presne, jasne, pravdivo, úplne a riadne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu pobytu. V prípade, že bude nutné zmeniť miesto ubytovania, typ ubytovania, cenu zájazdu(pobytu), program či presunúť dobu konania pobytu, inak ako je uvedené záväznej prihláške , ubytovanie sa uskutoční v inom ubytovacom zariadení tej istej kategórie. V prípade, že L&M SKI TRAVEL zaistí ako náhradné ubytovanie takej istej alebo vyššej kategórie, sú ostatné nároky voči L&M SKI TRAVEL vylúčené.
Ak nastanú okolnosti brániace poskytnúť služby účastníkom podľa vopred dohodnutých podmienok, L&M SKI TRAVEL si vyhradzuje právo zmeniť program alebo cenu zájazdu(pobytu), presunúť dobu konania zájazdu(pobytu), zmeniť ubytovacie zariadenie alebo zájazd(pobyt) zrušiť. V prípade zmeny ubytovacieho zariadenia musí náhradné ubytovanie spĺňať podobný štandard. Tieto zmeny je L&M SKI TRAVEL povinná bezodkladne oznámiť objednávateľovi najneskôr do 7 dní pred začatím zájazdu(pobytu).
L&M SKI TRAVEL má právo zrušiť pobyt, ak do 10 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu(pobytu) alebo v iných prípadoch, ak jeho uskutočnenie je pre L&M SKI TRAVEL ekonomicky neúnosné. Minimálny počet účastníkov zájazdu pri individuálnych pobytoch nie je stanovený. Minimálny počet účastníkov pobytu je stanovený v % obsadenosti každého zájazdu(pobytu) na 80% z celkových objednaných účastníkov na ten ktorý zájazd(pobyt).

 

VII. Zmluvné pokuty

Objednávateľ má právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:
- bez udania dôvodu
- ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od objednávky porušenie povinností L&M SKI TRAVEL, alebo ak nedôjde k uzavretiu novej objednávky, je L&M SKI TRAVEL povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu(pobytu) podľa zrušenej objednávky, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť L&M SKI TRAVEL zmluvné pokuty. Právo objednávateľa na vzniknuté škody týmto nie je dotknuté.
- ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od objednávky porušenie povinností L&M SKI TRAVEL, ktoré sú určené objednávkou, alebo ak L&M SKI TRAVEL odstúpi od objednávky z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť L&M SKI TRAVEL zmluvné pokuty - storno poplatky. Výška storno poplatkov je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd(pobyt) alebo čerpanie služieb nasledovne:


Manipulačný poplatok 15 €/ 451,89,-Sk / na osobu sa účtuje po zaradení do príslušného zájazdu(pobytu).
Viac ako 45 dní pred nástupom na zájazd, pobyt 30 % ceny zájazdu, pobytu.
45 - 31 dní pred nástupom na zájazd, pobyt 40 % ceny zájazdu,pobytu.
30 - 22 dní pred nástupom na zájazd, pobyt 60 % ceny zájazdu,pobytu.
21 - 15 dní pred nástupom na zájazd, pobyt 80 % ceny zájazdu,pobytu.
14 - 8 dní pred nástupom na zájazd, pobyt 90 % ceny zájazdu,pobytu.
7 - a menej pred nástupom na zájazd, pobyt 100 % ceny zájazdu, pobytu.
Zájazd možno stornovať iba písomnou formou a počet dní určujúcich výšku storna sa počíta odo dňa doručenia storna do L&M SKI TRAVEL.

 

VIII. Reklamácie a zodpovednosť za škody

V prípade , že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v objednávke o zájazde(pobyte), vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. Zákazník je povinný uplatniť si právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu L&M SKI TRAVEL, tak aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Zástupca L&M SKI TRAVEL je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v rámci svojej kompetencie.
Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť v L&M SKI TRAVEL bezodkladne písomnou formou alebo osobne na adrese: L&M INVESTMENT a.s., Trnavská 63A, 900 27 Bernolákovo, najneskôr však do jedného mesiaca od skončenia zájazdu(pobytu), alebo v prípade, že sa zájazd(pobyt)neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa objednávky, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je L&M SKI TRAVEL povinná odpovedať písomnou formou, a to do 30 dní od obdržania reklamácie. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe L&M SKI TRAVEL alebo okolnosti na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a zabezpečené služby v L&M SKI TRAVEL, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb. Nakoľko každé ubytovacie zariadenie má niekoľko typov; izieb a apartmánov , ktoré sa môžu líšiť veľkosťou, vybavením, výhľadom atď., a nie je možné v ponuke L&M SKI TRAVEL predstaviť všetky typy ubytovania, označujeme všetky fotografie izieb a apartmánov v našej ponuke ako orientačné. Fotografie nemusia presne odpovedať tomu, ako budú vyzerať izby, apartmány, kde bude objednávateľ ubytovaný a nemôže to byť predmetom reklamácie. L&M SKI TRAVEL nezodpovedá za prípadné meškanie dopravných prostriedkov a upozorňuje na možnosť jeho vzniku z dôvodov zhoršenia prejazdnosti ciest a hraničných prechodov, z dôvodu nepriaznivého počasia, prip. z technických a prevádzkových dôvodov. V prípade meškania dopravného prostriedku nevzniká zákazníkovi právo na odstúpenie od objednávky.
L&M SKI TRAVEL nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená zákazníkom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu(pobytu), alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
Objednávateľ je zodpovedný za to, že po ukončení zájazdu(pobytu) odovzdá ubytovacie zariadenie bez poškodenia. Ubytovateľ má právo na začiatku pobytu vybrať kauciu, ktorá bude po skončení pobytu vrátená v plnej výške, ak nedôjde k poškodeniu objektu. O nutnosti a výške kaucie je záujemca povinný informovať sa v L&M SKI TRAVEL.
V niektorých objektoch je možné doniesť domáce zviera (psa, mačku). Informujte sa o tom vopred v L&M SKI TRAVEL.

 

IX. Ostatné podmienky

Objednávateľ potvrdzuje svojím podpisom: objednávku o zájazde(pobyte), že sú mu Všeobecné podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma. Objednávateľ potvrdzuje podpisom objednávky o zájazde(pobyte)svoj súhlas s tým, aby L&M SKI TRAVEL spracovávala jeho osobné údaje vrátane rodného čísla za účelom ponúkania služieb poskytovaných a sprostredkovaných L&M SKI TRAVEL a pre akvizičnú činnosť. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto objednávky udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v objednávke zájazdu(pobytu). Poskytované údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom L&M INVESTMENT a.s. a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečené L&M SKI TRAVEL ponúkať a poskytovať. K ubytovaniu zabezpečuje parkovanie majiteľ alebo prevádzkovateľ objektu a to tak, že vždy je k dispozícií 1 parkovacie miesto pre 4 osoby.
Ak pri nástupe alebo počas pobytu vznikne akýkoľvek problém, rieši sa na mieste po vzájomnej dohode s ubytovateľom alebo prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia, alebo volajte do L&M SKI TRAVEL na tel.čísle +421 905 80 10 10. Všetky ostatné neobsiahnuté podmienky sa riadia ustanoveniami zákona 281/2001 Zb. z.

 

                                                         X. Ochrana osobných údajov - GDPR                             

Od 25.05.2018 platí nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov (GDPR). 

 Spoločnosť L&M INVESTMENT a.s. a jej divízia LM SKI TRAVEL uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Zhromažďovanie osobných údajov.
Aby sme vedeli  pripraviť pre Vás naše ponuký a naplniť tým Vaše priania a potreby a následne ich aj korektne plniť, potrebujeme od Vás v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje. Zozbierané údaje sú následne použité na podporu zákazníckeho vzťahu medzi Vami a spoločnosťou L&M INVESTMENT a.s. .  Základným predpokladom na získanie akýchkoľvek informácií je Vaše vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
Údaje zbierame od svojich klientov viacerými spôsobmi - pri registrácii alebo pri objednávke. Ide hlavne o meno a priezvisko zákazníka, fakturačnú a dodaciu adresa, telefónny a e-mailový kontakt. Pri každom kroku sa spoločnosť L&M INVESTMENT a.s. riadi platnou legislatívou a všeobecnými obchodnými podmienkami. Osobné údaje sú v prvom rade využívané na elektronické vybavenie objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovanie platieb a s tým súvisiacu komunikáciu s Vami. Ďalej na marketingové účely L&M INVESTMENT a.s.  a k tvorbe rozličných štatistík, ktoré sú však využívané len na interné účely. Spoločnosť L&M INVESTMENT a.s. sa zároveň zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú vydané tretím stranám s výnimkou subdodávateľov a sprostredkovateľov, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zrealizovanie objednávky a jej dodávky, s čím vyjadruje klient súhlas po podpise prihlášky na pobyt / zmluvy o obstaraní zájazdu. 

Zmena, aktualizácia alebo odstránenie svojich osobných údajov z databázy.
Zákazníci môžu svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu sídla spoločnosti alebo písomne na e-mail:  imskitravel@lmskitravel.sk  . Zároveň, na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a spoločnosť L&M INVESTMENT a.s.  ich nebude ďalej spracovávať. Ak si neželáte naďalej dostávať newsletter od našej divízie LM SKI TRAVEL, cez stránku www.slovenskyladovec.sk , odber noviniek môžete zrušiť kliknutím na „odhlásenie” v dolnej časti newslettra. Spoločnosť L&M INVESTMENT a.s.  si za prevedenú akciu neúčtuje žiadny poplatok.

Informacie o cookies a ich využitie.
Cookie je malý textový súbor, ktorý sa prenáša z webovej stránky a uloží sa vo Vašom počítači alebo vo Vašom mobilnom zariadení. Spoločnosť L&M INVESTMENT a.s.  používa cookie súbory (tzv. cookies) s cieľom zlepšiť a zjednodušiť Vašu návštevu na stránke www.slovenskyladovec.sk . Nepoužívame ich na uloženie Vašich osobných informácií a ani ich neposkytujeme tretím stranám.
Na základe cookies získavame údaje ako je celkový počet zákazníkov a taktiež sa informujeme, či ste už našu stránku navštívili. Takto vieme, aký tovar na internete nakupujete a môžeme Vám ponúknuť produkt, ktorý hľadáte s akciovou cenou napr. prostredníctvom newsletteru.
Súbory cookies môžete odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať. Pokyny, ako to urobiť nájdete v sekcii „Pomocník“ Vášho webového prehliadača.
Klient spoločnosti L&M INVESTMENT a.s. a jeho divízie CK LM SKI TRAVEL,vyjadruje súhlas po podpise prihlášky na pobyt / zmluvy o obstaraní zájazdu so zhromaždovaním osobných údajov, prípadne sa riadi inštrukciami vyššie v článkoch Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 SlovenskyLadovec.sk